-
-

-

ระบบบริหารจัดการการฝึกงาน และสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Internship and Co-operative Education Management System

School of Business and Communication Arts, University of Phayao